Bio Seasons Douche Gels 1L Overzicht.jpg provence.jpg slider bio.jpg slider blue.jpg slider born.jpg slider provence.jpg

Bio Seasons Douche Gels 1L Overzicht.jpg

provence.jpg

slider bio.jpg

slider blue.jpg

slider born.jpg

slider provence.jpg

Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website, www.twotrading.nl, (hierna: Website), gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door u toegang te verschaffen tot deze Website en de Website te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 - Inhoud Website 
Two Trading heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens die op de Website geplaatst zijn (hierna: Informatie). Een groot gedeelte van de Informatie is mede afkomstig van derden. Alle informatie kan ten alle tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd.

Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Two Trading en/of haar licentiegevers. Het is u niet toegestaan (een gedeelte van) de Website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 3 - Garantie
Two Trading garandeert niet dat de Informatie juist, actueel en volledig is, dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
Two Trading sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Website. Meer in het bijzonder zal

Two Trading in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de Website geplaatste Informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de Website, door een derde.

Artikel 5 - Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Two Trading heeft geen zeggenschap over deze websites. Two Trading is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 6 - Beveiliging
Two Trading spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Two Trading legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 7 - Diversen
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Two Trading aangepast worden. Two Trading adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Informatie

Stellingmolen 1E
1444 GV Purmerend
+31 649 146 823
KvK nummer: 55987540